Mario Superstar Baseball
Song Name Uploader Length Downloads Loop Type Preview
Batter Up! ALPHAMARIOX 0:07 182 None Play
Bowser Castle ALPHAMARIOX 1:11 193 Normal Play
Challenge Mode Intro ALPHAMARIOX 0:41 77 None Play
Cup Award Fanfare ALPHAMARIOX 0:04 201 None Play
Cup Award Theme ALPHAMARIOX 0:28 64 Normal Play
DK Jungle ALPHAMARIOX 1:27 127 Normal Play
Ending Cinema ALPHAMARIOX 1:03 72 None Play
Exhibition Intro ALPHAMARIOX 0:12 185 None Play
Homerun ALPHAMARIOX 0:07 173 None Play
Homerun Score ALPHAMARIOX 0:05 181 None Play
Introduction ALPHAMARIOX 3:07 65 None Play
Invincibility Star ALPHAMARIOX 0:04 153 Normal Play
Invincibility-Star 3 brawlcustomsonic 0:12 100 Normal Play
Let's Play Baseball ALPHAMARIOX 1:58 89 Normal Play
Main Menu Diddy7Kong 1:16 311 Normal Play
Mario Stadium ALPHAMARIOX 1:26 125 Normal Play
Menu Theme ALPHAMARIOX 1:21 232 Normal Play
Minigame Intro ALPHAMARIOX 0:07 165 None Play
Minigame Results ALPHAMARIOX 0:19 103 Normal Play
Mission Failure Fanfare ALPHAMARIOX 0:02 168 None Play
Mission Fanfare ALPHAMARIOX 0:02 162 None Play
Mission Success Fanfare ALPHAMARIOX 0:03 227 None Play
MVP and Results ALPHAMARIOX 0:16 93 Normal Play
Next Inning ALPHAMARIOX 0:03 258 None Play
Overworld Theme ALPHAMARIOX 0:35 66 Normal Play
Peach Garden ALPHAMARIOX 1:38 127 Normal Play
Replay ALPHAMARIOX 0:30 71 Normal Play
Superstar Matchup ALPHAMARIOX 0:05 167 None Play
Superstar Matchup 2 ALPHAMARIOX 0:06 195 None Play
That's the Game! ALPHAMARIOX 0:12 174 None Play
Toy Field ALPHAMARIOX 1:23 103 Normal Play
Wario Palace ALPHAMARIOX 1:32 124 Normal Play
Yoshi Park ALPHAMARIOX 1:30 447 Normal Play


Developer(s): Namco, NOW Production

Publisher(s): Nintendo

Composer(s): Steven Dwyer, Yuko Umebayashi, Souhei Komori, Shogo Shibata, Masakazu Fujii, Tsutomu Shimamura, Madoka Nakashima, Yuki Hakaridani, Daisuke Matsumoto, Tatsuhiro Mizoguchi, Takuro Suzuki

Arranger(s): Steven Dwyer, Yuko Umebayashi, Souhei Komori, Shogo Shibata, Masakazu Fujii, Tsutomu Shimamura, Madoka Nakashima, Yuki Hakaridani, Daisuke Matsumoto, Tatsuhiro Mizoguchi, Takuro Suzuki

Buy this GameTotal BRSTMs: 33
BRSTM Downloads: 5180
Average Downloads: 156.97 dls/BRSTM