Mario Superstar Baseball
Song Name Uploader Length Downloads Loop Type Preview
Batter Up! ALPHAMARIOX 0:07 189 None Play
Bowser Castle ALPHAMARIOX 1:11 197 Normal Play
Challenge Mode Intro ALPHAMARIOX 0:41 82 None Play
Cup Award Fanfare ALPHAMARIOX 0:04 210 None Play
Cup Award Theme ALPHAMARIOX 0:28 72 Normal Play
DK Jungle ALPHAMARIOX 1:27 131 Normal Play
Ending Cinema ALPHAMARIOX 1:03 85 None Play
Exhibition Intro ALPHAMARIOX 0:12 194 None Play
Homerun ALPHAMARIOX 0:07 181 None Play
Homerun Score ALPHAMARIOX 0:05 186 None Play
Introduction ALPHAMARIOX 3:07 71 None Play
Invincibility Star ALPHAMARIOX 0:04 159 Normal Play
Invincibility-Star 3 brawlcustomsonic 0:12 103 Normal Play
Let's Play Baseball ALPHAMARIOX 1:58 96 Normal Play
Main Menu Diddy7Kong 1:16 327 Normal Play
Mario Stadium ALPHAMARIOX 1:26 132 Normal Play
Menu Theme ALPHAMARIOX 1:21 245 Normal Play
Minigame Intro ALPHAMARIOX 0:07 174 None Play
Minigame Results ALPHAMARIOX 0:19 110 Normal Play
Mission Failure Fanfare ALPHAMARIOX 0:02 172 None Play
Mission Fanfare ALPHAMARIOX 0:02 171 None Play
Mission Success Fanfare ALPHAMARIOX 0:03 236 None Play
MVP and Results ALPHAMARIOX 0:16 98 Normal Play
Next Inning ALPHAMARIOX 0:03 275 None Play
Overworld Theme ALPHAMARIOX 0:35 72 Normal Play
Peach Garden ALPHAMARIOX 1:38 135 Normal Play
Replay ALPHAMARIOX 0:30 75 Normal Play
Superstar Matchup ALPHAMARIOX 0:05 173 None Play
Superstar Matchup 2 ALPHAMARIOX 0:06 201 None Play
That's the Game! ALPHAMARIOX 0:12 181 None Play
Toy Field ALPHAMARIOX 1:23 110 Normal Play
Wario Palace ALPHAMARIOX 1:32 133 Normal Play
Yoshi Park ALPHAMARIOX 1:30 465 Normal Play


Developer(s): Namco, NOW Production

Publisher(s): Nintendo

Composer(s): Steven Dwyer, Yuko Umebayashi, Souhei Komori, Shogo Shibata, Masakazu Fujii, Tsutomu Shimamura, Madoka Nakashima, Yuki Hakaridani, Daisuke Matsumoto, Tatsuhiro Mizoguchi, Takuro Suzuki

Arranger(s): Steven Dwyer, Yuko Umebayashi, Souhei Komori, Shogo Shibata, Masakazu Fujii, Tsutomu Shimamura, Madoka Nakashima, Yuki Hakaridani, Daisuke Matsumoto, Tatsuhiro Mizoguchi, Takuro Suzuki

Buy this GameTotal BRSTMs: 33
BRSTM Downloads: 5441
Average Downloads: 164.88 dls/BRSTM